Gratis verzending vanaf 75,-
2 jaar garantie
Binnen 30 dagen retourneren
Achteraf betalen met Klarna

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt conform de modelvoorwaarden van Stichting WebwinkelKeur.

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles
  over bedenktijd.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
  overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,
  waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan
  hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie
  van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
  overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een
  consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten
  aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
  overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
  overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  Bedrijfsnaam: TPsales
  Vestigingsadres: 3763 WJ Oude Grachtje 12 Nederland
  E-mail: support@myorganizedhome.nl
  KVK-nummer: 71576630
  BTW nummer: NL004173147B53

  Artikel 3 – Toepasselijkheid
 12. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
  gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 13. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
  consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien zijn op
  verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 14. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat
  de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg
  aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
  mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
  voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs
  elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 15. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
  toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval
  van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
  gunstig is.
 16. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
  nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal
  de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van
  het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 17. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’
  van deze algemene voorwaarden.
 18. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen
  uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

  Artikel 4 – Het aanbod
 19. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk
  in het aanbod vermeld.
 20. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 21. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De
 22. beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te
  maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
  aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
  ondernemer niet.
 23. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot
  schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 24. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer
  kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 25. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn,
  die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  de prijs inclusief belastingen;
  de eventuele kosten van verzending;
  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs
  garandeert;
  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor
  communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het
  gebruikte communicatiemiddel;
  of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te
  raadplegen is;
  de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de
  overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze
  gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

  Artikel 5 – De overeenkomst
 26. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding
  door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 27. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld
  langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze
  aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 28. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
  veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
  veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 29. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
  verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede
  gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 30. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op
  zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
  duurzame gegevensdrager, meesturen:
  het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,
  dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan
  de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één
  jaar of van onbepaalde duur is.
 31. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 32. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid
  van de betreffende producten.

  Artikel 6 – Herroepingsrecht
  Bij levering van producten:
 33. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
  redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product
  door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger.
 34. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
  product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het
  product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
  geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
  retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 35. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen,
  na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te
  doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de
  consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product
  binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
  teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 36. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
  maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een
  feit.

  Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
 37. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending
  voor zijn rekening.
 38. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch
  uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug
  ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
  Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument
  nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 39. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument
  aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 40. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door
  de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te
  gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

  Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 41. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2
  en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod,
  althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 42. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  die snel kunnen bederven of verouderen;
  waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed
  heeft;
  voor losse kranten en tijdschriften;
  voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;
  voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 43. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of
  tijdens een bepaalde periode;
  waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is
  verstreken;
  betreffende weddenschappen en loterijen.

  Artikel 9 – De prijs
 44. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of
  diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 45. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
  schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
  aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
  worden bij het aanbod vermeld.
 46. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
  zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 47. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
  ondernemer dit bedongen heeft en:
  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
  prijsverhoging ingaat.
 48. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 49. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt
  geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de
  foutieve prijs te leveren.
 50. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht
  om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  Artikel 10 – Conformiteit en garantie
 51. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
  aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
  van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
  normaal gebruik.
 52. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en
  vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 53. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer
  schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in
  nieuwstaat verkerend. Indien er zichtbare beschadigingen aan de doos zijn (hobbels, deuken, gaten of dozen in slechte staat), dient
  er een notitie bij de bezorger met de tekst: ¨pakket zichtbaar beschadigd¨ gemaakt te zijn. De consument is verantwoordelijk
  om zijn/haar handtekening enkel te zetten voor ontvangst in goede orde, indien de doos in nieuwstaat verkeerd.

  Garantie
 1. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter
  te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing
  door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de
  producten.
 2. De garantie geldt niet indien:
  De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
  repareren en/of bewerken;
  De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden
  behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal
  stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  De consument geen aankoopbewijs kan tonen;
  De consument het identificatienummer of de identificatiesticker op het product niet kan tonen;
  De consument een detail van de garantie of het aankoopbewijs is aangepast, veranderd of vervangen is.

  Artikel 11 – Levering en uitvoering
 3. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
  uitvoering van bestellingen van producten.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 5. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
  bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan
  met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
  slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
  bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten
  te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 6. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten
  ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 7. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument
  betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een
  vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden
  gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet
  worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van
  bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 14 – Klachtenregeling
 10. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
  overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 11. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven
  worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 12. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
  ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
  ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer
  de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 13. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om
  klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 14. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders
  aangeeft.
 15. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de
  geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

  Artikel 15 – Geschillen
 16. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking
  hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 17. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

  Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
  consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument
  op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

PrivacybeleidOver ons privacybeleid
My organized home geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het
verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van
onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
My organized home. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2022, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden
deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw
gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot
de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze support-afdeling, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel en webhosting is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander
doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.
WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software,
er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen
het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail en mailinglijsten
Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en
het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en
webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit
voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u
de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de
functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd
opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken
of emails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het
verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Cloud86. Deze partij
heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en
onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Cloud86 heeft geen toegang tot ons postvak en wij
behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als u een review achterlaat via Kiyoh dan bent u verplicht om
uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw
bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige
gevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u
uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze
gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht
voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan
Kiyoh toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kiyoh’s dienstverlening waarvoor zij
derden inschakelen. Kiyoh bewaart uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt.
Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, u vindt de contactgegevens van deze functionaris
op de website van Kiyoh.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van PostNL, DHL, GLS, TNT en UPS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,
adres en woonplaatsgegevens met hen delen. bovenstaande bezorgdiensten gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het
uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat bovenstaande bezorgdiensten onderaannemers inschakelt, stellen de bovengenoemde
bezorgdiensten uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
Woocommerce. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden
beschermd verzonden en opgeslagen. Woocommerce is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens
vertrouwelijk behandelen. Woocommerce gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan
hierboven beschreven.

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw
verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan My organized home op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van
uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij
gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij
facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke
termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die
wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of in opdracht van My organized home. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën
van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U
heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van
mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze
informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet
volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en
overige Google-diensten en producten.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactpersoon voor privacyzaken te benaderen via:
support@myorganizedhome.nl

.

Updating…
 • Geen producten in de winkelwagen.